DN Jobb om Intraprenören – en managementbok som verkligen “löser problem på jobbet”

commentInga kommentarer
Det är fantastiskt roligt att min bok Intraprenören – Nyckeln till innovation har valts som en av de managementböcker som ger både teori och är en praktiskt “handfast” handledning. Det är min förhoppning att den kommer att bidra till än mer framgångsrik innovation med hjälp av all den kreativitet och drivkraft som finns hos många…

Om Entreprenörer och Intraprenörer

comment2 kommentarer
Det är lätt att se likheter i entreprenörens och intraprenörens personligheter, men det finns samtidigt avgörande skillnader. För att kunna driva framgångsrik innovation i etablerade verksamheter är det viktigt att känna till dessa olikheter och de särskilda egenskaper och drivkrafter som kännetecknar intraprenören. Om man enbart betraktar intraprenören som en ”anställd entreprenör” riskerar man att…

Kreativa medarbetare – en överlevnadsfråga

commentInga kommentarer
Akademikerförbundet Jusek presenterar en undersökning bland 2 000 akademiker som visar att nästan var femte akademiker/tjänsteman inte upplever att de får utlopp för sin kreativitet i arbetet. Endast 15 procent svarar att de får mycket stort utlopp för sin kreativitet, men skillnaderna mellan olika grupper är stora. Undersökningen visar att chefer upplever att de får långt…

Intraprenörens fem viktigaste drivkrafter

comment2 kommentarer
En viktig framgångsfaktor när det gäller att leda kreativa medarbetare är att identifiera och stimulera deras drivkrafter.  I boken  Intraprenören – nyckel till innovation, Att leda kreativa medarbetare, presenterar jag de starkaste drivkrafterna hos kreativa personer: “Utifrån forskningen och intervjuerna går det att identifiera fem drivkrafter som verkar vara särskilt starka hos intraprenörer och som kan…

Att hitta sin inre motivation på nytt

commentInga kommentarer
Två av de största hindren mot framgångsrik förändring och innovation kan kopplas till brist på inre motivation. Avsaknad av inre motivation kan på olika sätt påverka både chefer och/eller de kreativa medarbetare som driver innovationer, intraprenörerna. Det kan vara chefens personliga rädslor som gör det svårare att leda och stötta innovationsarbetet. Eller så kan verksamheten präglas av en negativ…

Framgångsrik innovation är en uppnåelig dröm

commentInga kommentarer
Även om alla inte vill vara stridsflygare finns det mycket att lära av John Foley i bifogade artikel i Kvalitetsmagasinet 17/11 2016. Som att innovation drivs av medarbetare och deras känsla av tillhörighet, mening och ett högre syfte, vilket kräver ett tillåtande ledarskap och en kreativ företagskultur. Artikeln bekräftas min tes att det är det…

Mindre tävlan och konkurrens ger bättre innovationsförmåga

commentInga kommentarer
Forskningen visar att inre motivation, känslan av meningsfullhet och egen personlig utveckling, är nödvändig för all innovation. Jag påstår att vi genom att leda med tillit och förtroende kan bidra till ett kreativt arbetsklimat och att det är med hjälp av öppenhet,  glädje och lust som man driver innovation . Konkurrens leder till misstänksamhet, ångest och…